Sunday, February 22, 2009

KATA SATU PERKATAAN

Pelajar-pelajar seringkali menghadapi masalah mengeja Kata Majmuk dan Kata Berpartikel.Bagi mengelakkan pelajar-pelajar membuat kesalahan, rujuk daftar ejaan ini.

DAFTAR KATA MAJMUK DAN KATA BERPARTIKEL
YANG DIEJA SEBAGAI SATU PERKATAAN


KATA MAJMUK

antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya
ubahsuaiKATA BERPARTIKEL

adapun
andaipun
ataupun
biarpun
bagaimanapun
lagipun
kalaupun
kendatipun
mahupun
meskipun
walaupun
sekalipun
sungguhpun